image
Klausk mūsų teisės eksperto
Valters Gencs
image
images
Klausk mūsų teisės eksperto
Valters Gencs
Reikalauk nemokamos kopijos
Baltijos šalių verslo gidas

Privalomas registravimasis PVM mokėtoju Latvijoje

 

Latvijos pridėtinės vertės mokesčio Įstatymas (Likums “Par pievienotās vērtības nodokli”) atitinka ES Šeštąją PVM Direktyvą.

 

Daugumos prekių ir paslaugų pardavimas apmokestinamas PVM. Bendras PVM tarifas yra 21%; kai kuriems dalykams taikomas mažesnis 10% tarifas. Kai kurios specifinės prekės ir paslaugos neapmokestinamos PVM, o eksportas iš Latvijos apmokestinamas 0% arba apskritai nepatenką į Įstatymo galiojimo sritį.

 

Prievolė registruotis

 

Šiuo metu PVM registracijos bendra riba yra 35 000 latų (EUR 48900).

 

Užsienio pardavėjas privalo registruotis kaip PVM mokėtojas nurodytais atvejais:

 

  • Jei neapmokestinamojo juridinio arba fizinio asmens, vykdančio ekonominę veiklą, Europos Sąjungos teritorijoje įsigytų prekių vertė be mokesčių einamaisiais kalendoriniais metais viršija LVL 7000 (EUR 10 000), toks asmuo  Valstybiniam mokesčių paslaugų registrui turi pateikti prašymą registruoti jį PVM mokėtoju iki 15 mėnesio dienos, einančios po to mokestinio laikotarpio, kai buvo viršyta 7000 latų (EUR 10 000) riba. Neapmokestinamasis juridinis arba fizinis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą, turi teisę nepateikti prašymo registruoti jį PVM mokėtoju, jei po vieno prekių įsigijimo Europos Sąjungos teritorijoje, dėl kurio 7000 latų registracijos riba buvo viršyta, jis kitais kalendoriniais metais neketina Europos Sąjungos teritorijoje įsigyti kitų prekių, kurių bendra vertė viršytų 7000 latų. Tokiu atveju nurodytas asmuo turi sumokėti mokestį į valstybės biudžetą nesiregistruodamas Valstybiniame mokesčių paslaugų registre PVM mokėtoju.
  • Jei kitos valstybės narės asmuo tiekia prekes ES viduje neapmokestinamajam asmeniui, kuris Latvijos Respublikoje privalo mokėti akcizą, tada tas kitos valstybės narės asmuo, prieš įvykdydamas sandorį, turi registruotis Valstybiniame mokesčių paslaugų registre PVM mokėtoju nepaisant tiekiamų prekių vertės.
  • Jei ES registruotas PVM mokėtojas tiekia prekes PVM mokėtoju neregistruotam Latvijos vienetui ir toks tiekimas viršija LVL 24 000 (EUR 34 150) per 12 mėnesių laikotarpį.
  • Nepaisant sumos, jei gavėjas yra PVM mokėtoju neregistruotas asmuo ir akcizais apmokestinamos prekės bus tiekiamos arba naudojamos Latvijoje.
  • Asmenys, kurių buveinė yra Latvijos Respublikoje ir kurie gauna paramą iš užsienio finansinio paramos fondo finansuojamiems projektams, prieš prekių, susijusių su projektu, gavimą Europos Sąjungos teritorijoje  iš apmokestinamųjų kitų valstybių narių asmenų, turi registruotis PVM mokėtojais Valstybiniame mokesčių paslaugų registre laikotarpiui iki projekto pabaigos.

 

 

Tikimasi, kad artimoje ateityje asmuo, privalantis mokėti PVM kitoje šalyje ir neturintis nuolatinės buveinės Latvijoje, galės paskirti mokestinį agentą sandoriams dėl akcizinių prekių. Mokestinis agentas po jo registracijos Valstybiniame mokesčių paslaugų registre apskaičiuos PVM ir sumokės jį į valstybės biudžetą.

 

 

Prievolės užsiregistravus PVM mokėtoju

 

Kai įmonė užregistruojama PVM mokėtoja Latvijoje, ji turi vykdyti formalius reikalavimus.

Mėnesinės PVM ataskaitos Valstybiniam mokesčių paslaugų registrui turi būti pateiktos ir PVM turi būti sumokėtas vėliausiai iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos. Jei tai nepadaroma, mokesčių pareigūnai turi teisę paskirti baudą ir/ ar ištrinti Jūsų PVM ID iš registro.

NB! Įmanoma daryti taisymus sąnaudų PVM blogų skolų sumai, jei tenkinami Įstatyme nustatyti kriterijai.

 

 

0% PVM tarifo taikymas

 

Verslas verslui (B2B) sandoriai ES viduje vadinami prekių tiekimu Europos Sąjungos teritorijoje ir apmokestinami 0% PVM, jei tenkinami toliau nurodyti reikalavimai:

  • Lydinčiuosiuose prekių/ paslaugų dokumentuose  (įskaitant sąskaitas) nurodyta, kad prekių gavėjas yra kitos valstybės narės apmokestinamasis asmuo su galiojančiu PVM registracijos numeriu;
  • Prekės išsiųstos arba transportuotos iš vidaus teritorijos į kitą valstybę narę ir tai patvirtinta galiojančiais prekių transportavimo dokumentais.

Sąskaitos su 0% gavimas reiškia, kad prekių gavėjas turi taikyti PVM Atvirkštinį mokesčio mechanizmą, t. y. prievolė deklaruoti tenka prekių gavėjui.

 

Pardavėjas deklaruoja įvykdytą prekių tiekimą ir paslaugų teikimą Europos Sąjungos teritorijoje specialiame priede, pateikiamame kartu su  mėnesine PVM deklaracija (Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā).

 

 

PVM permokos susigrąžinimas Latvijoje

 

PVM permoka atsiranda, kai už verslo tikslais pirktas prekes/ paslaugas sumokėtas PVM yra didesnis nei priklauso mokėti už Jūsų verslo parduotas prekes ar paslaugas. PVM permoką padengia valstybė, kurioje yra Jūsų verslas ir įmonė registruota kaip PVM mokėtoja.

Jei permoka yra pripažįstama, Latvijos mokesčių mokėtojas gali reikalauti grąžinti PVM permoką tokiais būdais:

  • Per mėnesines PVM deklaracijas kur prekių/ paslaugų pirkimas ir pardavimas deklaruotas. Permoka skaičiuojama deklaracijos formos pabaigoje.  Deklaracijoje, įskaitant PVM permoką, taip pat yra prašymas grąžinti PVM permoką. Dėl šios priežasties papildomas prašymas nereikalingas. Latvijos Valstybinis mokesčių paslaugų registras patikrina deklaraciją ir, jei grąžintina suma yra didelė, jis gali užduoti papildomus klausimus apie verslą ir konkrečias sąskaitas/ sutartis. Jei suma pagrindžiama, grąžintinas PVM pervedamas padengti kitiems mokesčiams arba į mokesčių mokėtojo banko sąskaitą. Tačiau apskritai PVM permoką grąžinti į banko sąskaitą galima prašyti tik po fiskalinių metų pabaigos.

 

  • Per tarptautinę grąžinimo sistemą, jei PVM permokėtas kitoje ES valstybėje. Jei prekės/ paslaugos, pirktos su užsienio PVM, yra naudojamos verslo tikslais Latvijoje, Latvijos PVM mokėtojas turi teisę kreiptis dėl PVM permokos grąžinimo į Latvijos Valstybinį mokesčių paslaugų registrą, kuris pats susisiekia su užsienio mokesčių institucija, pateikia reikalingus įrodymus (skenuotos sąskaitos tinkamos) ir paprašo grąžinti PVM permoką.

Jeigu turite klausimų, prašome kreiptis i advokatą Valters Gencs elektroniniu paštu info@gencs.eu

Čia nurodyta informacija nelaikoma konsultacija arba juridine išvada.
© Gencs Valters Law Firm, 2016

Submit
Reikalauk nemokamos kopijos
Baltijos šalių verslo gidas