image
Klausk mūsų teisės eksperto
Valters Gencs
image
images
Klausk mūsų teisės eksperto
Valters Gencs
Reikalauk nemokamos kopijos
Baltijos šalių verslo gidas

Pridėtinės Vertės Mokestis (PVM) Estijoje

PVM yra mokamas į valstybės biudžetą visų mokesčių mokėtojų, kurie yra registruoti (ar tie, kurie turėtų būti registruoti pagal Pridėtines Vertės Mokesčio Įstatymą), taip pat mokesčiai taikomi tiems, kurie atlieka apmokestinamas operacijas šalies viduje.

 

Apmokestimamosios operacijos

1.) PVM apmokestinamos operacijos, kurios atliekamos ekonominės veiklos apibrėžime ir tenkina šias sąlygas:

 • Prekių pardavimas;
 • Paslaugų teikimas Estijoje;
 • Prekių įsigijimas Europos Sąjungos vidaus rinkoje;
 • Paslaugos, kurios yra apmokestintos pagal Estijos įstatymus ir teikiamos asmens apmokestinto užsienyje.

2.) PVM apmokestinimas bet kokių prekių importas.

3.) PVM apmokestinamas ir naujos transporto priemonės įsigijimas Europos Sąjungos teritorijoje.

Mokesčių mokėtojai

Mokesčių mokėtojas yra asmuo, įskaitant juridinius viešuosius ar valstybinius asmenius, savivaldybes ar miesto valdžią, kurie vykdo ekonominę veiklą ir yra registruoti ar turėtų būti registruoti, kaip mokesčių mokėtojai.

 

Mokesčių mokėtojų klasifikacija:

1)      Šalies vidaus mokesčių mokėtojai;

2)      Mokesčių mokėtojai Europos Sąjungos šalyse;

3)      Trečiųjų šalių mokesčių mokėtojai.

 

Užsienyje apmokestintas asmuo turintis nuolatinę buveinę Estijoje, nebūtinai bus apmokestintas pagal Estijos įstatymus, jei jo vykdoma ekonominė veikla ir veiksmai nėra vykdomi per jo nuolatinę buveinę Estijoje.

 

Norėdami gauti detalesnės informacijos, kreipkitės į Valters Gencs advokatų kontorą.

 

Mokesčių tarifai Estijoje

1)      Standartinis tarifas 20%;

2)      Lengvatinis tarifas 9%;

3)      0% PVM tarifas.

 

Lengvatinis PVM tarifas taikomas: mokymuisi skirtoms knygoms ir pratybų sąsiuviniams, medicininiams produktams, kontraceptiniams preparatams, sanitariniams produktams ir medicininei įrangai, ar medicininiams įrenginiams naudojamiems neįgaliujų asmeninėms reikmėms; periodiniams leidiniams, išskyrus leidinius, kai didelę dalį leidinio sudaro reklamos, asmeniniai skelbimai, ar erotinio/pornografinio pobūdžio turinys; apgyvendinimo paslaugoms, taip pat apgyvendinimo paslaugoms su maitinimu.

 

0% PVM tarifas taikomas: eksportuojamoms prekėms, Europos Sąjungos viduje teikiamoms prekėms, tarpvalstybinėms verslo aptarnavimo paslaugoms, eksportui ir importui susijusiam su transporto paslaugomis, tarptautinėms keleivių paslaugoms, tam tikrų paslaugų teikimas užsieniečiams, prekės ir paslaugos teikiamos laivuose ir lėktuvuose, prekių pristatymas, paslaugos teikiamos diplomatinėms ir konsulinėms misijoms, tarptautinėms oprganizacijoms, ES ir NATO institucijoms, prekėms laikomoms laisvosiose zonose ar laisvuosiuose sandėliuose, ar prekėms išvardytoms Tarybos direktyvos 2006/112/EC V-ame priede, kurios laikomos PVM lengvatų sandėliuose, auksui perduotam į Eesti Banką, paslaugoms, kurių teikimo vieta nėra Estija, prekių teikimas pagal diplomatines ar konsulines sutartis ir kita.

 

Išimtys yra taikomos sandoriams, kurie susiję su saugumo ir finansinių paslaugų teikimu, draudimo sutartims, pašto, sveikatos, socialinėms ir draudimo paslaugoms, taip pat vaikų ir jaunimo apsaugos paslaugoms; nekilnojamojo turto nuomai, loterijoms ir lošimams, tam tikroms edukacinėms paslaugoms ir sergančiųjų, sužeistųjų ar neįgaliųjų tranportavimui.

 

PVM registras

Registracija yra privaloma, bet kuriam asmeniui, kurio apmokestinamosios veiklos vertė viršija 16 000 EUR (išskyrus importą) per vienerius kalendorinius metus.

 

Užsienio valstybės piliečiui vykdančiam verslą Estijoje, pareiga registruotis atsiranda nuo pirmos datos, kai įvyksta apmokestinamas veiksmas. Užsienio asmuo privalo registruotis PVM mokesčių registre jei:

 

 • neturi nuolatinės buveinės Estijoje ir yra apmokestinamas kitoje šalyje, atlieka apmokestinamą veiklą Estijoje, kuri nėra apmokestinama Estijos apmokestinamam asmeniui.
 • yra apmokestinamamas PVM mokesčiu kitoje valstybėje narėje, vykdo nuotolinę prekybą su asmenims Estijoje, kurie nėra registruoti kaip PVM mokėtojai (išskyrus akcizines prekes) ir apmokestinami pardavimai nuotoliniu būdu viršija 35 000 EUR, skaičiuojant nuo kalendorinių metų pradžios.
 • yra apmokestinamas kitoje valstybėje narėje, atliekantis nuotolinį akcizinių prekių pardavimą fiziniui asmeniui Estijoje asmenimiam naudojimui.

Kai asmuo, apmokestintas PVM kitoje valstybėje narėje, vykdo nuotolinę prekybą Estijoje (išskyrus akcizines prekes), pastarasis gali savanoriškai registruotis kaip PVM mokėtojas.

Asmuo, apmokestinamas PVM kitoje šalyje ir neturintis nuolatinės buveinės Estijoje, gali paskirti fiskalinį agentą, kuris turi būti patvirtintas Mokesčių ir Muitų valdybos.

Mokesčių ir Muitų valdyba per 3 darbo dienas po registracijos prašymo gavimo turi nuspręsti dėl PVM mokesčių mokėtojo registracijos arba atsisakyti registruoti.

 

Mokestiniai laikotarpiai

Mokestinis laikotarpis yra vienas kalendorinis mėnesis.

Mokesčių administratorius gali tenkinti pagrįstą prašymą prailginti mokestinį laikotarpį daugiau negu vienas kalendorinis mėnesis.

Mokesčių deklaracijos

Mokesčių deklaracijos pildymas ir mokesčių mokėjimas yra atliekamas iki kito kalendorinio mėnesio 20 dienos. PVM deklaracijos gali būti pateikiamos elektroniniu būdu.

Finansų ministras nustato PVM deklaracijos formą ir pildymo instrukcijas. PVM deklaracijoje turi būti pateikiama:

 • Veiksmai ir sandoriai apmokestinami 20% PVM tarifu, įskaitant apsirūpinimą prekėmis ir paslaugomis apmokestinamomis 20% PVM tarifu;
 • Veiksmai ir sandoriai apmokestinami 9% PVM tarifu, įskaitant apsirūpinimą prekėmis ir paslaugomis apmokestinamomis 9% PVM tarifu;
 • Veiksmai ir sandoriai apmokestinami 0% PVM tarifu, įskaitant prekių eksportą ir Europos Sąjungoje teikiamas prekes ir paslaugas apmokestinamiesiems asmenims iš kitos valstybės narės/ ribotos atsakomybės apmokestinamiesiems asmenims;
 • Pridėtinės vertės mokestis mokamas už importuotas prekes;
 • PVM mokamas ar mokėtinas už ilgalaikio turto įsigijimą;
 • Europos Sąjungoje prekių ar paslaugų įsigijimas iš apmokestinamojo asmens kitoje valstybėje narėje;
 • Kitų PVM apmokestintų prekių ir paslaugų įsigijimas;
 • Prekių įsigijimas, kuris yra išimtis nuo mokesčių.

 

Mokesčių susitarimai

Estijos Respublikoje Mokesčių ssusitarimai sudaryti su daugiau nei 50 šalių.

 

Jeigu turite klausimų, prašome kreiptis i advokatą Valters Gencs elektroniniu paštu info@gencs.eu

Čia nurodyta informacija nelaikoma konsultacija arba juridine išvada.
© Gencs Valters Law Firm, 2016

Submit
Reikalauk nemokamos kopijos
Baltijos šalių verslo gidas