image
Klausk mūsų teisės eksperto
Valters Gencs
image
images
Klausk mūsų teisės eksperto
Valters Gencs
Reikalauk nemokamos kopijos
Baltijos šalių verslo gidas

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) Lietuvoje

 

PVM yra mokamas į valstybės biudžetą visų mokesčių mokėtojų, kurie yra registruoti (ar tie, kurie turėtų būti registruoti pagal Pridėtinės Vertės Mokesčio įstatymą) Valstybinėje Mokesčių Inspekcijoje ir tie, kurie atlieka apmokestinamas operacijas, kurioms yra taikomi mokesčiai.

 

Apmokestinamosios operacijos

1.) PVM apmokestinamos operacijos, kurios atliekamos ekonominės veiklos apibrėžime ir tenkina šias sąlygas:

  • Prekių ir (arba) paslaugų teikimas už atlygį;
  • Prekių ir (arba) paslaugų teikimas pagal PVM Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje;
  • Prekes ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, t.y. veikdamas kaip toks.

2.) PVM apmokestinimas bet kokių prekių importas.

Dėl tam tikrų išimčių, prašome kreiptis į Gencs Valters advokatų kontorą.

3.) PVM objektas taip pat yra asmuo, kuris įsigyja naujas transporto priemones už atlygį šalies teritorijoje ar iš kitos EU valstybės narės.

4.) Akcizais apmokestinamos prekės, už kurias prievolė apskaičiuoti akcizus atsiranda pagal Lietuvos Respublikos Akcizų įstatymą Lietuvos Respublikoje, išskyrus fizinį asmenį, kuris nėra apmokestinamasis asmuo Europos Sąjungoje.

 

Mokesčių mokėtojai

PVM mokėtoju laikomas toks asmuo, turintis prievolę apskaičiuoti ir mokėti PVM ar asmuo, kuris įregistruotas PVM mokėtoju mokesčių administratoriaus, įskaitant kitaip PVM tikslais registruotus asmenis, išskyrus asmenis, kurie yra registruoti kompensacinio PVM tarifo schemos tikslais.

Mokesčių mokėtojų klasifikacija:

1)      Šalies vidaus mokesčių mokėtojai (registruoti mokesčių mokėtojai – registruoti Valstybinėje Mokesčių Inspekcijoje, kaip PVM mokėtojai, neregistruoti mokesčių mokėtojai – yra neregistruoti Valstybinėje Mokesčių Inspekcijoje, kaip PVM mokėtojai);

2)      Mokesčių mokėtojai iš EU valstybių narių (registruoti/neregistruoti);

3)      Trečiujų šalių mokesčių mokėtojai (registruoti/neregistruoti).

Norėdami sužinoti detalesnę informaciją, prašome kreiptis i Gencs Valters advokatų kontorą.

 

Mokesčių tarifas Lietuvoje

1)      Standartinis PVM tarifas – 21%

2)      Lengvatinis PVM tarifas – 9%

3)      Lengvatinis PVM tarifas – 5%

4)      PVM tarifas – 0%

 

5% lengvatinis PVM tarifas taikomas: medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos Sveikatos Draudimo įstatymo nustatyta tvarka (iki 31 Gruodžio 2013), neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui.

9% lengvatinis PVM tarifas taikomas: iki 2013 m. gruodžio 31 d. šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti; knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams; taip pat laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto; keleivių vežimo nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugoms, taip pat pastarajų keleivių bagažo vežimo paslaugoms.

0% procentų PVM tarifas taikomas: prekių tiekimo ir paslaugų teikimo bei prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės atvejais.

PVM registras

Mokesčių mokėtojas, prieš atlikdamas apmokestinamas veiklas ar gaudamas paslaugas, privalo užsiregisti Valstybinėje Mokesčių Inspekcijoje PVM mokėtoju.

Valstybinėje Mokesčių Inspekcijoje registracija privaloma, kai:

1.)    Gyventojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) turi registruotis, kaip PVM mokėtojai kai bendra atlygio už vykdomą ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 155 000 litų (45.000 EUR). Savanoriškai registracijai bendra atlygio suma yra nesvarbi.

2.)    Neturintys gyventojo statuso asmenys privalo kreiptis dėl registracijos PVM mokėtoju nuo ekonomines veiklos vykdymo pradžios Lietuvos teritorijoje.

3.)    Ūkininkai turintys teisę į kompensacinio PVM tarifo schemą, apmokestinamieji asmenys atliekantys PVM neapmokestinamas veiklas, Lietuvos neapmokestinamieji juridiniai asmenys (pavyzdžiui – valstybinės institucijos) privalo registruotis kaip PVM mokėtojai, kai visų asmens įsigytų iš kitų valstybių narių prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo 35 000 litų (10.000 EUR).

Mokesčių mokėtojai yra registruojami PVM registre pagal numatytą registracijos formą Valstybinėje Mokesčių Inspekcijoje.

Valstybinė Mokesčių Inspekcija per 5 darbo dienas po registracijos prašymo gavimo privalo nuspręsti dėl mokesčių mokėtojo registracijos – PVM mokėtojo ar sprendimo nepriimti registracijos.

Mokestiniai laikotarpiai

1)      1 mėnesis – jei visos PVM mokėtojo pajamos viršija 200 000 litų (58.000 EUR).

2)      Kalendorinis pusmetis – jeigu visos PVM mokėtojo pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 200 000 litų (58.000 EUR), toks PVM mokėtojas turi teisę pateikti mokesčio administratoriui prašymą mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį pusmetį.

 

Mokesčių deklaracija

Mokestinio laikotarpio PVM deklaracija turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos. Avansiniai PVM mokėjimai nustatomi PVM mokėtojai, kurių vidutinė kalendoriniam mėnesiui tenkanti mokėtina į biudžetą PVM suma 3 mėnesius iš eilės viršijo 10 000 000 litų (2 900 000 EUR).

Mokesčių sutartys

Lietuvos Respublikoje galioja mokesčių sutartys su 48 šalimis.

 

 

 

Jeigu turite klausimų, prašome kreiptis i advokatą Valters Gencs elektroniniu paštu info@gencs.eu

Čia nurodyta informacija nelaikoma konsultacija arba juridine išvada.
© Gencs Valters Law Firm, 2016

Submit
Reikalauk nemokamos kopijos
Baltijos šalių verslo gidas